Keytruda(pembrolizumab)

Działanie suplementu i ulotka

Keytruda to lek stosowany w immunoterapii nowotworów, którego działanie polega na aktywacji układu immunologicznego w celu niszczenia komórek nowotworowych. Substancją czynną leku jest pembrolizumab, ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG4 skierowane przeciwko receptorowi programowalnej śmierci typu 1(anty-PD-1) lub czynnikowi, który ten receptor aktywuje(anty-PD-L1), tzw. receptory negatywne. Układ immunologiczny otrzymuje sygnał od komórki prezentującej antygen do wywołania odpowiedzi immunologicznej. W tym samym czasie pojawiają się receptory negatywne, które ten sygnał blokują w celu wyhamowania aktywności immunologicznej. Jedną z cech komórek nowotworowych jest nadmierne pobudzanie receptorów negatywnych, powodując zmniejszenie odpowiedzi immunologicznej. Pembrolizumab wiążąc się z receptorem negatywnym PD-1, powoduje reaktywację układu immunologicznego, który znowu zaczyna rozpoznawać i zwalczać komórki nowotworowe.

Pembrolizumab wykorzystywany jest m.in. w immunoterapii zaawansowanego czerniaka oraz niedrobnokomórkowego raka płuca. Pozytywne wyniki leczenia dające szansę na długotrwałe przeżycie pacjentów spowodowały, że obecnie prowadzonych jest kilkaset badań na wykorzystaniem pembrolizumabu w immunoterapii różnego rodzaju nowotworów. Więcej na ten temat: https://www.dermatologia-praktyczna.pl/a4380/ oraz https://pulsmedycyny.pl/potwierdzona-skutecznosc-pembrolizumabu-u-chorych-na-ndrp-1131528.

Lek KEYTRUDA jest wskazany do stosowania w leczeniu różnego rodzaju nowotworów.

Czerniak – w monoterapii jest wskazany w leczeniu zaawansowanego (nieoperacyjnego lub z przerzutami – III stopnia z zajęciem węzłów chłonnych) czerniaka u osób dorosłych.
Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) – w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami u osób dorosłych, u których odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 50% i nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej. W skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami u osób dorosłych, u których nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearanżacja w genie ALK w tkance nowotworowej. W skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami u osób dorosłych. Również w leczeniu NDRP miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej z TPS ≥ 1%, u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat chemioterapii.
Klasyczny chłoniak Hodgkina – w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych, lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, gdy ASCT nie jest opcją leczenia.
Rak urotelialny – w monoterapii jest wskazany w leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych, u których zastosowano wcześniej chemioterapię zawierającą pochodne platyny. W leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych, które nie mogą zostać zakwalifikowane do chemioterapii zawierającej cisplatynę i u których łączny wynik pozytywny z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 10.
Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi – w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny i 5-fluorouracylu (5-FU) jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi z przerzutami lub nieoperacyjnego u osób dorosłych, u których CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 1. W monoterapii jest wskazany w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi nawrotowego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 z TPS ≥ 50% w tkance nowotworowej i progresją nowotworu w trakcie chemioterapii zawierającej pochodne platyny lub po jej zakończeniu.
Rak nerkowokomórkowy – w skojarzeniu z aksytynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób dorosłych. W skojarzeniu z lenwatynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób dorosłych. W monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym u osób dorosłych z rakiem nerkowokomórkowym ze zwiększonym ryzykiem nawrotu po nefrektomii lub po nefrektomii i resekcji zmian przerzutowych.
Rak jelita grubego – w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu raka jelita grubego z przerzutami u osób dorosłych z niestabilnością m ikrosatelitarną wysokiego stopnia (ang. MSI-H, microsatellite instability-high) lub z zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania.
Rak przełyku – w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny i fluoropirymidyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu miejscowo zaawansowanego raka przełyku nieoperacyjnego lub z przerzutami lub HER-2 ujemnego gruczolakoraka połączenia przełykowo-żołądkowego u osób dorosłych, u których CPS z ekspresją
PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 10.
Potrójnie ujemny rak piersi – w skojarzeniu z chemioterapią jest wskazany w leczeniu miejscowo nawrotowego potrójnie ujemnego raka piersi nieoperacyjnego lub z przerzutami u osób dorosłych, u których CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 10 i które wcześniej nie otrzymywały chemioterapii w związku z chorobą nowotworową z przerzutami.
Rak endometrium – w skojarzeniu z lenwatynibem jest wskazany w leczeniu zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium u osób dorosłych, u których nastąpiła progresja choroby podczas lub po wcześniejszym leczeniu zawierającym pochodne platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego lub radioterapii.

Uczulenie na pembrolizumab lub pozostałe składniki leku.
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem KEYTRUDA należy lekarza poinformować, jeśli: występuje choroba autoimmunologiczna; występuje zapalenie płuc lub śródmiąższowe nacieki zapalne w płucach; pacjent przyjmował wcześniej ipilimumab, inny lek stosowany w leczeniu czerniaka, i u pacjenta wystąpiły poważne działania niepożądane związane z tym lekiem; wystąpiła reakcja alergiczna na inne leczenie z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych; występuje lub występowało przewlekłe wirusowe zakażenie wątroby typu B lub C; występuje zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) lub zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS); występuje uszkodzenie wątroby lub nerek; pacjent miał przeszczepiony narząd lity lub szpik kostny (komórki macierzyste) z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących od dawcy (przeszczep allogeniczny).

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym również tych zakupionych bez recepty, zwłaszcza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą osłabiać jego układ immunologiczny(kortykosteroidy, takie jak prednizon).

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży nie mogą stosować leku KEYTRUDA, ponieważ może on oddziaływać szkodliwie na nienarodzone dziecko lub prowadzić do jego śmierci. Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje dziecko, powinna poinformować o tym lekarza. W czasie przyjmowania leku oraz przez 4 m-ce po przyjęciu ostatniej dawki pacjentka w wieku rozrodczym powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Nie wolno karmić piersią podczas przyjmowania leku.

Lek przeznaczony jest dla pacjentów pow. 18 r.ż., z wyjątkiem dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina.

Lekarz prowadzący mający doświadczenie w leczeniu nowotworów podejmuje decyzję odnośnie dawkowania leku. Lek podawany jest w szpitalu lub przychodni pod kontrolą lekarza prowadzącego, w postaci wlewu dożylnego trwającego 30 min.
Lek wydawany na podstawie recepty zastrzeżonej. Cena 14 786,77 zł, po refundacji 0,00 zł. Lek całkowicie refundowany.
Opakowanie jedna szklana fiolka zawierająca 50 mg pembrolizumabu plus składniki uzupełniające.
Działania niepożądane
Występujące bardzo często i często: biegunka; nudności; świąd; wysypka na skórze; plamiste odbarwienia skóry; bóle stawów; uczucie zmęczenia; zmniejszenie liczby krwinek czerwonych; choroby gruczołu tarczowego; uderzenia gorąca; utrata apetytu; problemy ze snem; ból głowy; zaburzenia odczuwania smaku; stan zapalny nerwów powodujący zdrętwienie; osłabienie, mrowienie lub piekący ból rąk i nóg; zawroty głowy; zapalenie płuc; duszność; kaszel; zapalenie jelit; suchość w jamie ustnej; zapalenie wątroby; suchość oka; ból brzucha; zaparcia; wymioty; uniesione zmiany rumieniowate, czasami z występowaniem pęcherzy; suchość skóry, świąd; skóry; zmiana koloru włosów; wypadanie włosów; ból mięśni, bolesność lub tkliwość mięśni; ból mięśni i kości; bóle rąk lub nóg; ból stawów; z obrzękiem; obrzęki; nietypowe zmęczenie lub osłabienie; dreszcze; objawy grypopodobne; gorączka; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi; reakcja związana z infuzją lek.

Występujące rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi (większa skłonność do powstawania siniaków lub krwawień); zmniejszenie liczby krwinek białych (neutrofile, limfocyty, leukocyty i eozynofile); zapalenie przysadki mózgowej; zmniejszenie wydzielania hormonów produkowanych przez nadnercza; zapalenie tarczycy; cukrzyca typu 1; zmniejszenie stężenia potasu, sodu i wapnia we krwi; drgawki; brak energii; zapalenie oczu; ból, podrażnienie, świąd lub zaczerwienienie oka; nadwrażliwość na światło; zaburzenia widzenia pod postacią widzenia plamek; nietolerancja ciepła; wysokie ciśnienie tętnicze krwi; zapalenie trzustki; powstawanie zgrubiałej, czasami łuszczącej się skóry; trądzikopodobne zmiany skórne; zapalenie skóry; małe guzki, guzki lub nierówności skóry; bolesne, czerwone guzki podskórne; stan zapalny pochewek ścięgnistych; zapalenie nerek; zwiększenie aktywności amylazy, enzymu rozkładającego skrobię; nieprawidłowe wyniki badania czynności nerek; zwiększenie stężenia wapnia we krwi; odpowiedź zapalna skierowana przeciw płytkom krwi lub czerwonym krwinkom; przemijające zapalenie nerwów powodujące ból, osłabienie i porażenie kończyn; stan, w którym mięśnie ulegają osłabieniu i męczliwości; perforacja jelita cienkiego.


Dowiedz się więcej o składzie: .

Keytruda(pembrolizumab) a alkohol

Keytruda(pembrolizumab) u osób starszych(65 lat i więcej)
Keytruda(pembrolizumab) dla dzieci(do 18 lat)
Keytruda(pembrolizumab) w ciąży
Keytruda(pembrolizumab) a karmienie piersią
Keytruda(pembrolizumab) a prowadzenie pojazdów
Keytruda(pembrolizumab) refundacja

Keytruda(pembrolizumab) cena i opakowania

Keytruda(pembrolizumab) Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten suplement czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego suplementu zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania