citalopram

Opis leku:

Działanie

Citalopram jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), stosowanym w leczeniu depresji oraz napadów paniki. Stopniowo poprawia nastrój, zwiększa ak­tywność fizyczną i przywraca zainteresowa­nie czynnościami dnia codziennego.

Jest ogólnie dobrze tolerowany, a działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmo­wego, takie jak nudności, wymioty czy bie­gunka, związane są z wielkością dawki i za­zwyczaj zmniejszają się przy długotrwałym leczeniu.

Jego działanie cholinolityczne i uspoka­jające, jak i innych SSRI, jest mniejsze niż trójpierścieniowych leków przeciwdepresyj­nych. Jest on również mniej niebezpieczny w przypadku przedawkowania. Może jednak powodować senność czy upośledzać koncen­trację, dlatego należy uważać podczas pro­wadzenia samochodu.

Interakcje

Sumatryptan, inni agoniści 5HT1 oraz lit sto­sowane z citalopramem zwiększają ryzyko dzia­łań niepożądanych. Terfenadyna stosowana z citalopramem zwięk­sza ryzyko zaburzeń rytmu serca. Inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I) sto­sowane łącznie z citalopramem mogą doprowadzić do poważnych działań niepożądanych. Unikaj stosowania citalopramu, jeśli zażywałeś MAO-I w ciągu ostatnich 14 dni. Leki przeciwzakrzepowe. Citalopram nasila ich działanie.

Charakterystyka dla pacjentów

P.o. raz na dobę, o dowolnej porze dnia, niezależ­nie od posiłków. Początkowo w leczeniu depresji 20 mg/d, w leczeniu lęku napadowego przez 1. ty­dzień 10 mg/d, następnie 20 mg/d. W zależności od indywidualnej reakcji chorego na leczenie oraz nasilenia objawów dawkę można zwiększyć maksy­malnie do 60 mg/d. Leczenie depresji należy prowa­dzić co najmniej przez 6 miesięcy w celu zmniejsze­nia ryzyka nawrotu. W przypadku chorych w pode­szłym wieku, z niewydolnością wątroby lub nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • padaczkę,
  • chorobę wątroby lub nerek,
  • chorobę dwubiegunową (mania-depresja),
  • chorobę serca,
  • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO-I) lub innych leków przeciwdepresyj­nych,
  • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Je­śli następna dawka przypada w ciągu 8 godzin, za­żyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może wywołać objawy z odstawienia.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy lub zalecona dawka została znacznie przekroczona — skontaktuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań. W przypadku nagłe­go odstawienia leku mogą wystąpić objawy z odstawienia.
Działania niepożądane
Częste działania niepożądane, takie jak nudności, niestrawność czy biegunka, zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu dawki. Skonsultuj się natychmiast z le­karzem, jeśli wystąpią drgawki lub wysypka.

Leki i suplementy zawierające citalopram

Przykład leku(ulotka)

Aurex(citalopram) a alkohol

Aurex(citalopram) u osób starszych(65 lat i więcej)
Aurex(citalopram) dla dzieci(do 18 lat)
Aurex(citalopram) w ciąży
Aurex(citalopram) a karmienie piersią
Aurex(citalopram) a prowadzenie pojazdów
Aurex(citalopram) refundacja

Aurex(citalopram) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania