filgrastim

Opis leku:

Działanie

Filgrastim to syntetyczna forma czynni­ka wzrostu kolonii granulocytów (G—CSF) — naturalnie występującej cząsteczki odpo­wiedzialnej za wytwarzanie granulocytów, czyli krwinek białych chroniących organizm przed zakażeniami, głównie bakteryjnymi. Niedobór G—CSF zwiększa ryzyko zakażeń. Filgrastim pobudza szpik kostny do wytwa­rzania krwinek białych i powoduje ich prze­chodzenie do krwi. Dzięki temu zwiększa się ich liczba, co jest istotne u osób z chorobami szpiku lub po przeszczepieniu szpiku.

Filgrastim stosuje się u osób z wrodzo­ną neutropenią (niedoborem granulocytów występującym od urodzenia), w niektórych przypadkach AIDS, u osób po niedawno przebytej chemio- lub radioterapii towarzy­szącej przeszczepieniu szpiku lub terapii nowotworowej. Ci pacjenci są szczególnie narażeni na częste i ciężkie zakażenia.

Najczęstszym działaniem niepożądanym jest ból kości, który daje się skutecznie łago­dzić lekami przeciwbólowymi. W niektórych rzadkich chorobach krwi lek może wywołać białaczkę (nowotwór wywodzący się z bia­łych krwinek).

Interakcje

Leki cytostatyczne lub radioterapia. Nie zaleca się stosowania filgrastimu w okresie od 24 godzin przed rozpoczęciem do 24 godzin po zakończeniu podawania leków cytostatycznych lub radiotera­pii ze względu na zwiększone ryzyko uszkodze­nia szpiku kostnego.

Charakterystyka dla pacjentów

Zwykle lek podaje się s.c., można również stosować i.v. w jednej dawce na dobę dobranej w zależności od wskazań.
W lodówce, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • choroby krwi.
  • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Je­śli następna dawka leku przypada w ciągu 6 godzin, nie bierz pominiętej dawki. Weź następną dawkę o stałej porze.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem. Odstawienie leku może spowodować nawrót choroby i pogorszenie jej przebiegu.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy lub zalecona dawka została znacznie przekroczona — skontaktuj się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych postaci białacz­ki. Mogą pojawić się również skórne zmiany naczyniowe związane z zapaleniem naczyń krwionośnych zaopatrujących skórę, osteopo­roza, wypadanie włosów, powiększenie wątro­by i śledziony oraz krwawienia związane ze zmniejszeniem liczby płytek krwi. Monitorowanie — Należy regularnie przepro­wadzać dokładne badanie fizykalne, badania morfologiczne i biochemiczne krwi oraz RTG kości.
Działania niepożądane
Krótkotrwałe stosowanie filgrastimu rzadko powoduje działania niepożądane. Wśród najczęściej występujących są bóle kostne, najprawdopodobniej związane z pobudzeniem szpiku kostnego.

Przykład leku(ulotka)

filgrastim(filgrastim) a alkohol

filgrastim(filgrastim) u osób starszych(65 lat i więcej)
filgrastim(filgrastim) dla dzieci(do 18 lat)
filgrastim(filgrastim) w ciąży
filgrastim(filgrastim) a karmienie piersią
filgrastim(filgrastim) a prowadzenie pojazdów
filgrastim(filgrastim) refundacja

filgrastim(filgrastim) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum