Refundacja leków i zamienniki(nota prawna)

Refundacja NFZ

Koszt wielu leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonych do obrotu w Polsce podlega refundacji. Ich lista znajduje się w obwieszczeniu ministra zdrowia ukazującym się co dwa miesiące. Dokument ten zawiera dane dotyczące odpłatności oraz limitów refundacji, a także określa wskazania medyczne w jakich lek podlega refundacji.

Refundacja polega na tym, że uprawniony do niej pacjent po przedstawieniu w aptece porwanie wypełnionej recepty za wypisany na niej lek płaci tylko różnicę pomiędzy jego ceną detaliczną, a limitem ustalonym przez ministra zdrowia. Pozostałą należność za lek (czyli do wysokości ustawowego limitu) pokrywa NFZ. Leki mogą być refundowane:

  • w całym zakresie zarejestrowanych wskazań – refundowane we wszystkich wskazaniach zamieszczonych w odpowiedniej dokumentacji, która jest potrzebna do dopuszczenia leku do obrotu ,
  • we wskazaniach określonych stanem klinicznym- jeżeli lek przepisany jest dokładnie na wymienione w obwieszczeniu schorzenia,
  • we wskazaniach pozarejestracyjnych– nie występujących w dokumentacji potrzebnej do rejestracji leku.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dokładnie określa komu i na jakich zasadach przysługują dopłaty refundacyjne oraz kto może wystawiać recepty na leki ze zniżką.

Zamienniki

Pomimo powszechnej refundacji leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wielu pacjentów ich cena i tak jest za wysoka. Na rynku farmaceutycznym dostępne jest wiele zamienników, których koszt jest znacznie przystępniejszy dla statycznego Kowalskiego.

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych reguluje zasady informowania i wydawania zamienników leków.

W myśl ust. 1 art. 44 tejże ustawy osoba wydająca leki oraz inne produkty objęte refundacją jest zobowiązana poinformować pacjenta o możliwości zakupu leku refundowanego, innego niż ten przepisany przez lekarza. Nie wystarcza już tylko wywieszona informacja o możliwości zapytania o tańszy zamienniki. Jednocześnie apteka musi zapewnić dostępność tańszego odpowiednika leku.

W tym samym ustępie opisane są warunki jakie musi spełnić lek, by mógł być wydany jako refundowany odpowiednik. Zamiennikiem może być lek spełniający wszystkie poniższe warunki:

  • mieć tą samą nazwę międzynarodową
  • zawierać jednakową dawkę
  • jego postać farmaceutyczna nie może powodować różnic terapeutycznych
  • powinien być o tym samym wskazaniu terapeutycznym
  •  jego cena detaliczna nie może przekraczać limitu finansowania przez NFZ oraz ceny detalicznej przepisanego na recepcie leku.

Ustęp 2 art. 44 mówi o tym, że farmaceuta ma obowiązek wydać zamiennik spełniający wymogi ustawy na żądanie świadczeniobiorcy chyba że lekarz przepisujący receptę przy nazwie leku umieścił wyraźną adnotację aby go nie zamieniać.

Ustawa nie pozwala na wydawanie jako refundowane tańszych zamienników leków, które nie znalazły się na liście zamieszczonej w obwieszczeniu ministra zdrowia. Leki te farmaceuta może wydać pacjentowi na jego żądanie, pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki zamiennika z wyjątkiem ceny, gdyż w tym wypadku to właśnie na świadczeniobiorcę spada 100% odpłatność za nie. Jednak często zdarzają się sytuacje, gdy pełnopłatne zamienniki i tak są tańsze od leków refundowanych.

Wszyscy lekarze mają dostęp do wykazu leków refundowanych oraz przypisanych im limitów i cen, dlatego już w trakcie wizyty warto zapytać o możliwość zaordynowania od razu leku, którego cena będzie najkorzystniejsza dla pacjenta, a jego wartość terapeutyczna w konkretnej jednostce chorobowej najwyższa.

e-biznes