Xanax

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Produkty podobne

Afobam
Alprox
Neurol
Zomiren
Alpragen

Postać

Przechowywanie

Specjalności

Czy Xanax jest bez recepty?

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Działa podobnie jak diazepam, lecz bardziej wybiórczo przeciwlękowo, nasennie, natomiast słabiej przeciwdrgawkowo i miorelaksacyjnie. Ponadto wykazuje wyraźne działanie przeciwdepresyjne, jednak słabsze i o innym mechanizmie niż typowe leki przeciwdepresyjne. Okres półtrwania wynosi 6-20 h. Stosowany doustnie szybko się wchłania, osiągając maksym. stężenie w surowicy po 1-2 h. Podawanie wielokrotnych dawek 3 razy dz. prowadzi do osiągnięcia stałego poziomu leku w surowicy po 7 dniach. Alprazolam i jego metabolity (tj. alfa-hydroksy10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.) usuwane są głównie z moczem. Do degradacji dochodzi na drodze utlenowania. Pierwotne i wtórne metabolity obecne jedynie w śladowych ilościach w surowicy krwi, charakteryzują się podobnym okresem półtrwania do 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u. Lek w 80% wiąże się z białkami. Czytaj też opis ogólny: AFOBAM.
Xanax tp analog triazolo-1,4-benzodiazepiny, wykazuje wysokie powinowactwo do kompleksu receptorowego GABA.

Alprazolam jest stosowany w leczeniu zaburzeń emocjonalnych z lękiem, niepokojem, obniżeniem nastroju, utrudnionym zasypianiem. Wskazany w leczeniu zespołu lęku napadowego przebiegającego z  agorafobią lub bez niej, jak również w uogólnionych zaburzeniach lękowych (GAD). Łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
Nadwrażliwość na 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu. lub inne benzodiazepiny. Alprazolam jest przeciwwskazany u pacjentów z miastenią i jaskrą z wąskim kątem przesączania. Osoby starsze i niepełnosprawne, ze zmianami organicznymi w o.u.n. są szczególnie wrażliwe na działanie benzodiazepin. Manifestuje się to ataksją, nadmierną sedacją i hipotensją. Przy nagłym odstawieniu 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u obserwuje się objawy zespołu abstynencji: rozdrażnienie, podenerwowanie, bezsenność, agresywność, drżenie, drgawki, bóle brzucha, nudności i wymioty oraz zaburzenia świadomości. Alprazolam zastosowany u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi może wywołać nadmierne pobudzenie i inne reakcje paradoksalne. Nie powinien być stosowany w leczeniu zaburzeń osobowości i zespołach obsesyjno-kompulsywnych. Długotrwała kuracja 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.em wymaga okresowych badań morfologii krwi i aktywności enzymów wątrobowych.
Ciąża. Brak danych o bezpieczeństwie stosowania leku w ciąży, dlatego używanie 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u w ciąży nie jest zalecane. Przeprowadzone badania sugerują wzmożone ryzyko malformacji płodu związane z użyciem w I trym. ciąży benzodiazepin, takich jak chlordiazepoksyd, diazepam, meprobamat.Karmienie piersią. Badania nad gryzoniami dowodzą, iż 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu. i jego metabolity są wydzielane do mleka matki, dlatego należy rozważyć stosowanie leku u karmiących.Dzieci. Brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u osób poniżej 18. rż.
Do wzmocnienia sedatywnego działania 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u może dojść przy jednoczesnym stosowaniu alkoholu i leków działających depresyjnie na o.u.n. Leki hamujące motorykę przewodu pokarmowego, np. morfina, petydyna zmniejszają absorbcję 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u po podaniu doustnym. W trakcie przyjmowania 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u nie należy spożywać soku grejfrutowego, który może zmniejszać biodostępność leku i zwiększać jego koncentrację w surowicy. Stosowanie tryptofanu u osób przyjmujących benzodiazepiny może prowadzić do zaburzeń seksualnych. Glukokortykosteroidy poprzez indukcję izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450 przyspieszają metabolizm 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u. Stosowanie z lekami antyarytmicznymi: jednoczesne stosowanie benzodiazepin i amiodaronu może nasilać działania niepożądane benzodiazepin; propranolol zmniejsza absorpcje 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u i hamuje jego metabolizm w wątrobie; werapamil i diltiazem zwiększają stężenie 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u w surowicy krwi i wydłużają jego okres półtrwania. Stosowanie z antybiotykami: przy podawaniu erytromycyny, klarytromycyny czy cyprofloksacyny należy zmniejszyć dawkę 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u o 50-75% (lek hamuje metabolizm benzodiazepin w wątrobie); izoniazyd wydłuża okres półtrwania pojedynczej dawki 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u, ryfampicyna skraca okres półtrwania leku. Stosowanie z antykoagulantami: dożylne podanie heparyny redukuje wiązanie 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u z białkami osocza i tym samym zwiększa stężenie wolnego leku w surowicy krwi. Stosowanie z lekami przeciwdepresyjnymi: jednoczesne stosowanie fluoksaminy, sertraliny, cytalopramu, nefazodonu i paroksetyny zwiększa stężenie 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u w surowicy. Stosowanie z lekami przeciwpadaczkowymi: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina są induktorami enzymów metabolicznych w wątrobie i tym samym przyspieszają metabolizm 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u, co wymaga zwiększenia dawki leku; walproinian sodu może wypierać benzodiazepiny z połączeń z białkami osocza. Stosowanie z lekami przeciwgrzybiczymi: ketokonazol, itrakonazol i flukonazol zwiększają stężenie w osoczu i czas działania 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u. Stosowanie z lekami  przeciwwirusowymi: nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (delawirdyna i efawirenz), inhibitory proteazy (indinawir, nelfinawir, sakwinawir i rytonawir) hamują system mikrosomalny w wątrobie przyspieszając metabolizm benzodiazepin. Z drugiej strony długotrwałe stosowanie inhibitorów proteazy może indukować procesy metaboliczne w wątrobie, tak więc wpływ tych leków jest niezwykle skomplikowany i trudny do przewidzenia. Stosowanie z neuroleptykami: klozapina w połączeniu z benzodiazepinami może prowadzić do zapaści sercowo-naczyniowej. Stosowanie z lekami wpływającymi  na czynność układu pokarmowego: cymetydyna i omeprazol hamują metabolizm benzodiazepin, metoklopramid przyspiesza ich absorpcję z przewodu pokarmowego. Doustne środki antykoncepcyjne hamują biotransformację benzodiazepin.
XANAX SR: początkowo raz na dobę 1 tabletka 1 mg; możliwe stopniowe zwiększanie dawki do 4 mg na dobę w 1 lub 2 dawkach.
Dawka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu, tak aby uniknąć nadmiernej sedacji i zaburzeń motoryki. Doustnie. Dorośli. Zwykle podaje się 0,25 mg 2-3 razy dz., w razie konieczności można zwiększać o 0,25 mg (począwszy od dawki nocnej) do maksym. 3-4 mg na dobę w dawkach podziel. U osób w podeszłym wieku lub osłabionych oraz z zaburzeniami czynności wątroby podaje się 0,125 mg 2-4 razy dz. Przy dobrej tolerancji leku dawkę można zwiększyć. Należy kontrolować aktywność aminotranferaz co 1-3 mies. W zespołach lękowych: początkowo 0,5-1 mg przed snem lub 0,5 mg 3 razy dz., stopniowo zwiększając maksym. o 1 mg co 3-4 dni, aż do ustąpienia napadów lęku.Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki do 10 mg na dobę (leczenie lęku napadowego). Odstawienie 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u polega na stopniowym zmniejszaniu dawki o 0,5 mg co 3 dni. Zmniejszanie o 0,5 mg co 2-3 tyg. jest wskazane, gdy początkowa dawka wynosiła 6 mg dz. lub więcej i stosowana była przez kilka miesięcy. Po osiągnięciu dawki 2 mg dz., redukuje się ją o 0,25 mg w ciągu następnych 2-3 tyg.
XANAX: tabletki po: 0,25 mg, cena od 10 do 20 zł; 0,5 mg, cena od 20 do 30 zł; 1 mg, cena od 30 do 50 zł; 2 mg, cena od 50 do 100 zł; XANAX SR: tabletki o przedłużonym uwalnianiu po: 0,5 mg, cena od 20 do 30 zł; 1 mg, cena od 30 do 50 zł; 2 mg, cena od 50 do 100 zł.
10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.

 

Występują rzadziej i są mniej nasilone niż obserwowane przy stosowaniu diazepamu, lecz występuje duże ryzyko powstawania uzależnień. Stosowanie 10 tabletek, 20 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 100 tabl., 1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.u może wywoływać reakcje paradoksalne, tj. rozdrażnienie, podekscytowanie, halucynacje. Działania niepożądane dotyczące poszczególnych układów: układ nerwowy (zaburzenia ostrości widzenia, bóle głowy, napady padaczkowe, niewyraźna mowa, zaburzenia czucia głębokiego, pobudzenie, splątanie, depresja, rozdrażnienie, zaburzenia snu, stany euforii, śpiączka); układ pokarmowy (zaburzenia łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny, nudności, zaparcia lub biegunka, wymioty, zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferazy asparaginowej i alaninowej, zwiększenie stężenia bilirubiny); układ mięśniowy (nadmierne osłabienie lub mimowolne kurcze mięśniowe); układ sercowo-naczyniowy (hipotensja, tachykardia, kołatanie serca); skóra (świąd, objawy uczuleniowe pod postacią wysypek); układ moczowo-płciowy (nietrzymanie moczu, zaburzenia libido, zaburzenia miesiączkowania); również zaburzenia  hematologiczne (obniżony poziom hemoglobiny i hematokrytu, leukopenia lub limfocytoza) oraz  zaburzenia glikemii.

 • Afobam® – (Anpharm): tabl. 0,25 mg i 0,5 mg.
 • Afobam® – (Egis): tabl. 1 mg.
 • Alpragen
 • Alprazomerck – (Generics UK): tabl. 0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg.
 • Alprox® – (Orion): tabl. 0,5 mg i 1 mg.
 • Neurol® – (Zentiva): tabl. 0,25 mg i 1 mg.
 • Xanax®, ~ retard – (Pharmacia): tabl. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg i 2 mg; tabl. (~ retard) 0,5 mg, 1 mg, 2 mg i 3 mg.
 • Xanax®, ~ SR – (Pharmacia): tabl. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg i 2 mg; tabl. (~ SR) 0,5 mg, 1 mg, 2 mg i 3 mg, o przedłużonym działaniu.
 • Zomiren – (Krka): tabl. 0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg.

Uwaga. Stany napięcia emocjonalnego związane z problemami życia codziennego nie powinny być wskazaniem do stosowania pochodnych benzodiazepiny. Lek może spowodować pogorszenie sprawności osób prowadzących pojazdy mechaniczne. Podczas leczenia chorzy nie powinni obsługiwać maszyn, pić napojów alkoholowych.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Xanax a alkohol

Xanax u osób starszych(65 lat i więcej)
Xanax dla dzieci(do 18 lat)
Xanax w ciąży
Xanax a karmienie piersią
Xanax a prowadzenie pojazdów
Xanax refundacja

Xanax cena i opakowania

Xanax Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum Xanax uzyskał ocenę 3.8 z 5 na podstawie 7 opinii

VN:F [1.9.22_1171]
Cena
Skuteczność
Czas działania
Ocena leku: 3.8/5 (7 opinie pacjentów)7 komentarzy Xanax

 1. Anonim

  Jestem 26 letnim mężczyzną chorującym na stany lekowe. Xanax dopiero zaczynam stosować, kilka razy na dzień. Stosowałem lek/preparat przez: 62 dni w dawce: 0,25 mg(miligram). łyknałem 2 tabletki i odrazu mnie scieło i szedłem spać byłem otumaniony, jesli chodzi o efekt leczenia to nie zauwazyłem. Skutki uboczne oceniam na wyraźne. Skutki uboczne były wyjątkowo duże, na tyle, że musiałem kontaktować się z lekarzem celem dalszego przedyskutowania kontynuowania leczenia tym środkiem. Xanax w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 2. Anonim

  Jestem 46 letnią kobietą chorującą na nerwica. Xanax brałam kilkakrotnie podczas różnych kuracji, raz dziennie. Stosowałam lek/preparat przez: 181 dni w dawce: 0,25 mg(miligram). Lekarka przepisała mi go na dobry sen, łykam wieczorem tabletkę i jestem zadowolona. Skutki uboczne oceniam na umiarkowane. Skutki uboczne były u mnie widoczne. Xanax w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 3. Anonim

  Jestem 53 letnią kobietą chorującą na depresja. Xanax brałam kilkakrotnie podczas różnych kuracji, raz dziennie. Stosowałam lek/preparat przez: 169 dni w dawce: 1 mg(miligram). Bez niego nie mogę zasnąć chyba się już uzależniłam. Skutki uboczne oceniam na umiarkowane. Skutki uboczne były u mnie widoczne. Xanax w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 4. malina

  Witam, podjęłam leczenie xanaxem w dawce 0,5 mg / dzień. Dla mnie wystarcza. Biorę w dawce podzielonej . Przez pierwsze dni stosowania najbardziej przeszkadzała mi senność. Z upływem czasu senność mija. Teraz jestem fajnie wyciszona i panuję nad sobą w każdej sytuacji, stres jakby mnie nie dotyczył 🙂 nie wiem czy uzależnia , ponieważ ja nie mam problemu z odstawieniem. Moj lekarz wie,że stosuję xanax „dorywczo” tzn jak mijają stany lękowe – odstawiam nawet i na pół roku , póżniej wracam na tydzień lub dwa i jest znów ok

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 5. Michalina

  LUBIĘ CPAĆ XANAX I MAM FAZE PO NIM

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania